image

FAQ

Fråga 1
Vi har olika stationer med olika kulbults-diametrar. Finns det något verktyg som kan anslutas på de olika storlekarna eller direkt på skena?
Svar
Ja, jordningsdon med klämma JK 27 klarar 20, 25 och 30 mm kula och även skena, lina samt rör. (se produktblad JK 27.pdf)
Fråga 2
Vad gäller ifråga om besiktning av jordningsutrustning?
Svar
För varje arbetsgivare finns det reglerat i ”AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljö-arbete” att det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållanden och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.
Enligt SS-EN 50110 ”Skötsel av elektriska anläggningar ”skall verktyg, utrustningar och anordningar: -  som är anskaffade för att skötsel av eller arbete på eller nära elektriska anläggningar skall kunna ske på ett säkert sätt, vara ändamålsenliga, hållas i gott skick och användas på avsett sätt”.
Anm. ”Hållas i gott skick” innebär periodisk okulär kontroll och elektrisk provning för att kontrollera de elektriska och mekaniska egenskaperna dels vid behov, dels efter reparation eller ändring. (se "Anvisningar för återkommande kontroll ....".pdf).
Fråga 3
Vem får utföra den "Återkommande kontrollen"?
Svar
Den person som ska utföra kontrollen ska vara en person som besitter sådana kunskaper att denne kan ta ansvar för och tillse att utrustningen är i fullgott skick. Denna person utses av arbetsgivaren och kan vara någon i organisationen eller en extern part.  (se "Anvisningar för återkommande kontroll ....".pdf)
Fråga 4
Jordningsdonet har varit utsatt för kortslutning men linan ser inte skadad ut. Går det att fortsätta att använda donet?
Svar
Don som utsatts för kortslutningsström skall skrotas om inte ordentlig utredning, beräkning och granskning visat att påverkan har varit så måttlig att den inte givit några negativa mekaniska eller termiska följder. Om det finns något tvivel om att donet ej skulle vara felfritt skall donet skrotas, (SS-EN 61230). Vid osäkerhet, ta kontakt med tillverkaren.
Fråga 5
Hur ser jag att utrustningen är besiktigad?
Svar
Det ska finnas ett kontrollmärke på utrustningen som visar vem som utfört kontrollen och när den ska göras igen alternativt när kontrollen senast genomfördes.
Fråga 6
Hur vet jag att jordningsutrustningen är godkänd enligt norm?
Svar
Jordningsdon/isolerstänger/spänningsprovare ska vara försedda med information om tillverkare, typ och norm. Saknas normbeteckning kontaktas tillverkaren för att verifiera att donet uppfyller aktuell norm.
Fråga 7
Hur ofta ska batteriet bytas på spänningsprovarna (TAG)?
Svar
Minst en gång per år. 9 V alkaliskt standardbatteri.
Fråga 8
Finns det en spänningsprovare som automatiskt ställer in sig på olika spänningsområden, t.ex. 6 kV och 36  kV?
Svar
Ja, vår spänningsprovare typ TAG 2020 F3 ställer automatiskt om sig mellan olika spänningsområden som t ex 3,6-7,2 + 12-24 + 52-84 kV. ( se produktblad.pdf )
Fråga 9
Uppfyller spänningsprovarna som jag köper från er idag (typ TAG) den senaste normen?
Svar
Ja, TAG 220 och TAG 2020 uppfyller de senaste normerna IEC 61243-1 Ed. 2, 2003,  EN 61243-1:2005.
Provare som ni eventuellt har köpt tidigare av oss uppfyllde de då gällande normerna. Dessa behöver dock inte bytas ut mot den senaste modellen då det inte är ett krav att byta utrustning när en standard reviderats.
Fråga 10
Vad finns det för utrustning för att jorda beröringssäkra 630 A kabelavslut?
Svar
Spänningsprovare typ TAG 200 BC avsedd för kapacitiva uttag, "universaljordningsdon" med klämma JK 27, anslutningskulor mm. (se produktblad.pdf)
Fråga 11
Har ni jordningar för beröringssäkra 250 A kabelavslut?
 Svar
Ja, vi har utvecklat ett system för att jorda denna typ av kabelavslut utan att behöva beröra avsluten med händerna. (se produktblad.pdf)
Fråga 12
Hur ofta ska den återkommande kontrollen utföras?
Svar
Vi rekommenderar minst en gång per år. I de fall utrustningen slits hårdare än normalt görs kontrollerna oftare. Där utrustningen förvaras skyddat och används några enstaka gånger per år kan kontrollen göras med längre intervall. Detta ska bestämmas av företaget. (se"Anvisningar för återkommande kontroll ....".pdf)
        
Har Ni frågor är Ni välkomna att kontakta oss per telefon, e-post eller fax eller varför inte besöka oss när ni har vägarna förbi?

Tänk På

  • Arbete inom en spännings förande anläggning innebär alltid risker!
  • Även låga spänningar kan vara direkt livshotande.
  • Använd därför alltid tillförlitliga jordningsdon, manöverstänger och spänningsprovare.